Close

Hoofdlijnen beleidsplan Stichting KoD

1.

Het beleid van de Sichting KoD is er in eerste instantie op gericht om voldoende fondsen te werven in Nederland om het voor gemiddeld 30 straatkinderen en andere kansarme kinderen in de provincie Quang Tri, midden Vietnam, mogelijk te maken om in “Mai Am Tinh Hong” (MATH) te kunnen wonen en te bouwen aan een zelfstandige toekomst door middel van zodanige opvoeding, onderwijs en andere vormen van scholing dat zij op de leeftijd van 18 jaar op eigen benen kunnen staan.

KoD werkt met adoptieouders die maandelijks een vast bedrag ( € 30,- in 2018) doneren om de dagelijkse verzorging van hun adoptiekind in MATH mogelijk te maken. De adoptieouders verplichten zich om financieel voor “hun” kind te zorgen tot het moment dat zij of hij MATH verlaat. Na het verlaten van MATH kunnen adoptieouders desgewenst aanvullende ondersteuning geven, bijvoorbeeld bij het opzetten van een eigen bedrijfje of het (gedeeltelijk) financieren van een vervolgstudie.

Naast adoptieouders werkt KoD met “losse” donateurs. Deze zijn niet direct gekoppeld aan een bepaald MATH kind, maar betalen een bepaald bedrag per maand ter algemene ondersteuning van MATH via KoD.

2.

Wanneer de gelegenheid en/of noodzaak zich voordoet, lanceert KoD speciale kortlopende fondsenwervende acties, bijvoorbeeld als een tyfoon schade aan de MATH gebouwen heeft aangericht, voor de nodige reguliere renovaties aan gebouwen of voor speciale medische behandeling van een ernstig ziek kind.
Jaarlijks worden de adoptieouders gevraagd een extra donatie te doen ter gelegenheid van TET, het Vietnamese Nieuwjaar om zodoende de MATH kinderen een fijne TET-viering te bezorgen en een cadeautje te kunnen geven.

De adoptieouders worden gestimuleerd “hun” kind op de verjaardagskalender te zetten en ter gelegenheid van de verjaardag een kaart te sturen en een bedrag over te maken voor een verjaardagscadeau of een pakketje te sturen.
KoD stimuleert het schriftelijk contact tussen adoptieouders en MATH kinderen.

3.

 KoD streeft er naar, in nauw overleg met MATH, om meer en meer fondsen te werven in Vietnam zelf. KoD vervult hierin een stimulerende en adviserende rol.
Het is de bedoeling dat op termijn MATH geheel zelfstandig kan functioneren zonder financiële hulp vanuit Nederland. Als het zover komt, zal KoD zich als stichting opheffen.

4.

In verband met 3. is KoD drie jaar geleden begonnen met een “exit strategie” die vooraf is besproken met MATH.
Dit houdt in dat jaarlijks tussen de 5 à 10 procent gekort wordt op de door KoD beschikbaar gestelde fondsen voor de MATH begroting. De jaarlijkse bijdrage van KoD aan de MATH begroting wordt dus geleidelijk afgebouwd en dit moet MATH prikkelen tot meer eigen fondsenwervende activiteiten in Vietnam zelf.

5.

KoD informeert de adoptieouders en donateurs over het reilen en zeilen van MATH door middel van een halfjaarlijkse nieuwsbrief en indien er een specifieke aanleiding is door middel van een extra nieuwsbrief.
Jaarlijks, in de maand januari, wordt  ook de TET nieuwsbrief verzonden om adoptieouders te vragen om een extra donatie voor de TET viering.
Daarnaast wordt jaarlijks een financieel jaarverslag gemaakt en gepubliceerd.

6.

KoD streeft er naar de adoptieouders zoveel mogelijk ook individueel op de hoogte te houden van het wel en wee van “hun” kind.
Nieuwe adoptieouders ontvangen een levensverhaal van het te adopteren kind, zodat zij kennis hebben van de achtergronden van het kind. Als een kind MATH verlaat, door het bereiken van de 18-jarige leeftijd of eerder bij gezinshereniging, ontvangen de adoptieouders een “exit report” en wordt er met hen overlegd of zij bereid zijn tot vervolgondersteuning van het kind.

7.

De activiteiten van MATH zelf staan beschreven in de halfjaarlijkse nieuwsbrief en de activiteiten van MATH zijn tevens te volgen op facebook.

8.

Het bestuur van KoD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van MATH over het te voeren beleid van MATH.
Het ongevraagde advies is voor MATH niet bindend. Bij gevraagd advies zal het resultaat worden geëvalueerd.

9.

De voorzitter van KoD gaat jaarlijks, geheel op eigen kosten, op bezoek bij MATH voor een jaar-evaluatie en toekomstbespreking.

10.

Het beleid en de dagelijkse leiding van MATH is volledig in handen van MATH. KoD heeft hier geen directe bemoeienis mee, maar kan wel ongevraagd adviseren of zelfs manen als KoD hiervoor serieuze aanleiding ziet.

11.

KoD wordt in Vietnam vertegenwoordigd door mr. Tran Xuan Nam. Hij is “de ogen en oren” van KoD ter plekke en vervult de rol van LIO (liaison and information officer) Hij kan namens KoD bepaalde onderwerpen met de directie van MATH bespreken.
Mr. Vo VBa Nhat vervult namens KoD de rol van counsellor voor de kinderen die, na MATH verlaten te hebben, aan een vervolgstudie zijn begonnen. Hij is via KoD de intermediair tussen het studerende kind en de ondersteunende adoptieouder in Nederland.


www.kindonderdak.nl