Close

Financieel jaarverslag KoD 2021

Onderstaand vindt u het financieel jaarverslag over 2021.
Naar de mening van het bestuur moet het open en helder moet zijn hoe de geldstromen binnen de stichting KoD lopen. Daarnaast is een financieel jaarverslag noodzakelijk om de ANBI-erkenning (i.v.m. belastingaftrek) te behouden.

* inclusief retour-/ herboeking ad € 250,93 vanwege onjuist opgegeven rekeningnummer

Hierbij nog een korte toelichting:

  • KoD besteed in principe de volledige adoptieouder-bijdragen aan het MATH budget. Deze bijdragen variëren echter per (kalender-)jaar, afhankelijk van het aantal deelnemende adoptieouders en vooral ook van het moment van betaling van de bijdragen. Naast de adoptieouder-bijdragen zijn er deels regelmatige, deels eenmalige bijdragen waaruit algemene kosten, zoals administratiekosten en kosten voor toezicht in Vietnam en/of aanvullende bijdragen aan MATH, waaronder noodreparaties, kunnen worden voldaan;
  • Met betrekking tot de post “Overige geregelde en eenmalige bijdragen” valt op te merken dat in dit verslagjaar en aantal bijzondere bijdragen zijn ontvangen. Met name een bijdrage van € 3200,00 van een bedrijf maakte het mogelijk MATH extra te ondersteunen, onder andere met de inrichting van de gebouwen (ventilatoren, renovatie / extra verlichting. Daarnaast is door diverse donateurs ten behoeve van de bestrijding van de extra kosten als gevolg van corona een aanvullende bijdrage gedaan;
  • Aan de inkomstenkant kunnen per kalender-/boekjaar soms grote verschillen optreden, hetzij door variaties in betalingen van vaste adoptieouder-bijdragen door latere of eerdere boekingen, hetzij door grote verschillen in éénmalige bijdragen.
    Enige ruimte in de vorm van een batig saldo is daarom gewenst;
  • De totale jaarbegroting van MATH wordt niet volledig ingevuld door KoD en conform het vastgestelde beleid is ook dit jaar een kleine vermindering op de budgetuitkering toegepast. In het verslagjaar is mede als gevolg van de corona-uitbraak minder dan 50% van de MATH begroting ingevuld door Vietnamese bijdragen: overheid en particulieren. Uitgekeerde coronabijdragen helpen dit op te vangen. Het bestuur blijft er wel naar streven dat het aandeel in de begroting dat vanuit Vietnam zelf wordt voorzien (o.a. door intensievere fondsenwerving door MATH zelf) wordt vergroot;
  • De post corona-uitgaven is relatief hoog. Hierin zit ook een bedrag opgenomen voor de aanschaf van enkele laptops, zodat het voor een aantal kinderen ook mogelijk zou worden on-line lessen te volgen. Naar verwachting zal in 2022 opnieuw een bijdrage nodig zijn.

Uit het overzicht blijkt dat in 2021 meer is uitgegeven dan is ontvangen (€ 757,01).

De beschikbare reserve voor de opvang van calamiteiten is nog op een aanvaardbaar peil gebleven.
Het beschikbare saldo per 31-12-2020 bedraagt € 4601,11.
Het saldo per 1-1-2020 bedroeg: € 5358,12.

Koos Schoonbeek, penningmeester
Breda, februari 2022


www.kindonderdak.nl