Close

Financieel jaarverslag KoD 2022

Onderstaand vindt u het financieel jaarverslag over 2022.
Naar de mening van het bestuur moet het open en helder moet zijn hoe de geldstromen binnen de stichting KoD lopen. Daarnaast is een financieel jaarverslag noodzakelijk om de ANBI-erkenning (i.v.m. belastingaftrek) te behouden.

Hierbij nog een korte toelichting:

  • KoD besteedt in principe de volledige adoptieouder-bijdragen aan het MATH-budget. Deze bijdrage variëren echter per (kalender-) jaar, afhankelijk van het aantal deelnemende adoptieouders en vooral ook van het moment van betaling van de bijdragen. Naast de adoptieouder-bijdragen zijn er deels regelmatige, deels eenmalige bijdragen waaruit algemene kosten, zoals administratiekosten en kosten voor toezicht in Vietnam en/of aanvullende bijdragen aan MATH, waaronder noodreparaties, kunnen worden voldaan.
  • Met betrekking tot de inkomstenpost “Overige geregelde en eenmalige bijdragen” valt op te merken dat in dit verslagjaar en aantal bijzondere bijdragen zijn ontvangen, in de vorm van enkele grote schenkingen. Daarnaast is door diverse donateurs ten behoeve van de viering van 25 jaar MATH een aanvullende bijdrage gedaan.
  • Aan de uitgavenkant is een relatief grote post diversen opgenomen. Dankzij de bovengenoemde schenkingen, was het mogelijk om extra bij te dragen in de kosten voor Covid, met name aan het begin van het rapportagejaar. Daarnaast was het mogelijk bij te dragen aan een zeer gewenste vernieuwing van lesmaterialen en sportmateriaal voor de kinderen (kleding, ballen, rackets en dergelijke)
  • Aan de inkomsten- als de uitgavenkant kunnen per kalender-/boekjaar soms grote verschillen optreden, hetzij door variaties in betalingen van vaste adoptieouder-bijdragen door latere of eerdere boekingen, hetzij door grote verschillen in éénmalige bijdragen, maar aan de uitgavenkant ook door het moment van betaling aan MATH.
  • Enige ruimte in de vorm van een batig saldo is daarom gewenst.
  • De totale jaarbegroting van MATH wordt niet volledig ingevuld door KoD en conform het vastgestelde beleid is ook dit jaar een kleine vermindering op de budgetuitkering toegepast.
  • In het verslagjaar is, mede als gevolg van de corona-uitbraak minder dan 50% van de MATH begroting ingevuld door Vietnamese bijdragen: overheid en particulieren. Uitgekeerde coronabijdragen helpen dit op te vangen. Het bestuur blijft er wel naar streven dat het aandeel in de begroting dat vanuit Vietnam zelf wordt voorzien (o.a. door intensievere fondsenwerving door MATH zelf) wordt vergroot;

Uit het overzicht blijkt dat in 2022 meer is ontvangen dan is uitgegeven (€ 2070,98). De beschikbare reserve voor de opvang van calamiteiten is nog op een aanvaardbaar peil gebleven.

Het beschikbare saldo per 31-12-2022 bedraagt € 6672,09.
Het saldo per 1-1-2020 bedroeg: € 4601,11.

Koos Schoonbeek, penningmeester
Breda, januari 2023


www.kindonderdak.nl